OM - Skemek Mekaniska AB Skellefteå

Arbetsmiljöarbete

Arbetsgivaren har det övergripande ansvaret för att den enskilde medarbetaren inte utsätts för ohälsa eller olycksfall på arbetsplatsen. I det dagliga arbetet skall dock varje medarbetare visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö. Arbetsmiljösystemet omfattar alla aktiviteter i verksamheten, från förfrågan till leverans av färdig produkt. Arbetsmiljöarbetet innefattar även personalens välbefinnande, psykiska och fysiska hälsa samt trivsel på arbetsplatsen och med arbetskollegor.

Miljöarbetet skall planeras, ledas och följas upp på ett systematiskt sätt. Miljöfrågor skall hanteras som en naturlig del i den dagliga verksamheten ankommer på var och en, att inte bara följa instruktioner och rutiner utan också att vara uppmärksam på och genast rapportera eventuella störningar för att erhålla en god arbetsmiljö.

Vårt miljöarbete är uppbyggt så att hänsyn är tagen till de krav som finns i Miljöbalken samt i Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar.

Företaget strävar efter att kunna påverka miljö på ett positivt sätt och att där det är möjligt skapa bättre rutiner för en renare och bättre miljö.

Arbetsmiljöpärm

För att säkerställa en bra och säker arbetsmiljö finns en särskild pärm för dokumentation av arbetsmiljösystemet upprättad, arbetsmiljöpolicy. Pärmen har följande innehåll:

* Lagar, avtal och föreskrifter
* Mål för miljöarbetet
* Delegering
* Kemikalieförteckning
* Underhållsrutiner
* Handlingsplan
* Riskinventering, löpande skyddsrond
* Mätdokument
* Dokument annat

miljo

Våra leverantörer

SKEMEK AB upprättar där det är möjligt ett samarbetsavtal med sina underleverantörer som innehåller nettopriser, leveransvillkor etc.

Vi strävar efter att ha en dialog och erfarenhetsåterföring med våra leverantörer för framtida utveckling. Vi ställer krav på god leveransförmåga, hög produktkvalitet och ett aktivt kvalitets- och miljöarbete. Varje leverantör registreras i vårt leverantörsregister. Fel och brister i tillverkning, kvalitet eller leverans antecknas på leverantörskortet. Dessa faktorer beaktas vid vår årliga värdering av leverantörerna.

lev

tillang

Tillgångar

Våra tillgångar består av en fastighet som inrymmer kontor och personalutrymmen, samt verkstad och lager på bottenvåningen. Företaget äger fastigheten till 100 %.

Samtliga maskiner, utrustningar, provningsutrustning samt datorer ägs av företaget. Fordonsparken består av en traktor, tre bilar samt två släpvagnar.

Till våra tillgångar räknas också en fast och trogen arbetskraft eftersom flera av de anställda har varit över 20 år i företaget.

Vårt sätt att offerera fasta priser är också en stor tillgång eftersom det ökar kundtillfredsställelsen och därmed kundtroheten.

Vi försöker att ta in lärlingar och PRAO-elever för att dessa ska kunna sprida ett positivt budskap om vårt företag och för att hjälpa dem till en bra utbildning.

VD:n håller en kontinuerlig kontakt med bank och försäkringsbolag. Han är också ansvarig för våra övriga externa kontakter.

 

 

Om Skemek Mekaniska AB

Vår bakgrund

Företaget startades av Börje Johansson år 1974. Adressen var då i Ske-å Krafts lokaler på Bäckgatan. År 1982 flyttade vi till vår nuvarande adress Maskinvägen 12 och idag är vi åtta anställda.

Affärsidén

Vår affärsidé är att sälja, tillverka och montera stålkonstruktioner från färdiga ritningar.

Produkter

Vi har inga egna produkter som vi tillverkar, men utför monteringsarbeten på uppdrag av byggfirmor och kollegor i branschen.

Verksamhetsområde

Huvuddelen av våra uppdrag är belägna inom Västerbottens län, men vi har även utfört arbeten utanför länet.

Våra kunder

SKEMEK AB har ett mångårigt samarbete med de stora byggfirmorna, vilket har bidragit till ett ömsesidigt förtroende som i sin tur leder till minskade administrativa rutiner. Ca 85 % av vår omsättning är från kunder som har handlat av oss tidigare. I huvudsak offererar vi våra kunder ett fast pris.

I god tid före varje montage översändes montageplan till kunden med uppgifter om hur vi kommer att montera, samt uppgifter om de förutsättningar som gäller för montaget. I samtliga leveranser gör vi grundkontroll och eventuellt tilläggskontroll.

Våra kunder finns i hela Sverige. För mer information om våra utförda projekt och våra beställare hänvisar vi till vår Referenslista.  

Hur ser vi framåt?

* Vi ser positivt på framtiden.
* Vi har kompetenta och ansvarsfulla medarbetare.
* Alla har EN287 svetslicenser.
* Alla har heta arbeten.
* Tomas har EWS-utbildningen (svetsansvarig) klar.

Vår största tillgång är att vi är centralt placerade och att vi har stor yrkesskicklighet samt att vi är flexibla.

Vårt mål är att vara ett litet företag med god stämning så att kunderna vet att SKEMEK AB är ett ärligt företag man kan lita på både vad gäller pris och kvalitet.

skemek

Välkommen till SKEMEK Mekaniska AB!

SKEMEK AB är en svetsverkstad och mekanisk verkstad i Skellefteå. Vi säljer, tillverkar och monterar stålkonstruktioner från färdiga ritningar. Vi är centralt placerade, flexibla och har stor yrkesskicklighet med kompetenta och ansvarsfulla medarbetare. Företaget har EN287 svetslicenser och utbildning i ”Heta arbeten”. Vi har även en svetsansvarig. SKEMEK AB är ett företag med god stämning där kunderna garanteras ärlighet och trygghet både när det gäller pris och kvalitet.

Vi finns på Maskinvägen 12 på Mullbergsområdet i Skellefteå. Verkstan är öppen måndag till fredag kl. 7.00-16.00.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss!

Mer om oss

mig weld

KontaktAnvänd gärna vår formulär vid kontakt

Namn:*
E-post:*
Telefon:*
Företag:
Angående:
Meddelande:
Spamkontroll: