Arbetsmiljöarbete - Skemek Mekaniska AB Skellefteå

Arbetsmiljöarbete

Arbetsgivaren har det övergripande ansvaret för att den enskilde medarbetaren inte utsätts för ohälsa eller olycksfall på arbetsplatsen. I det dagliga arbetet skall dock varje medarbetare visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö. Arbetsmiljösystemet omfattar alla aktiviteter i verksamheten, från förfrågan till leverans av färdig produkt. Arbetsmiljöarbetet innefattar även personalens välbefinnande, psykiska och fysiska hälsa samt trivsel på arbetsplatsen och med arbetskollegor.

Miljöarbetet skall planeras, ledas och följas upp på ett systematiskt sätt. Miljöfrågor skall hanteras som en naturlig del i den dagliga verksamheten ankommer på var och en, att inte bara följa instruktioner och rutiner utan också att vara uppmärksam på och genast rapportera eventuella störningar för att erhålla en god arbetsmiljö.

Vårt miljöarbete är uppbyggt så att hänsyn är tagen till de krav som finns i Miljöbalken samt i Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar.

Företaget strävar efter att kunna påverka miljö på ett positivt sätt och att där det är möjligt skapa bättre rutiner för en renare och bättre miljö.

Arbetsmiljöpärm

För att säkerställa en bra och säker arbetsmiljö finns en särskild pärm för dokumentation av arbetsmiljösystemet upprättad, arbetsmiljöpolicy. Pärmen har följande innehåll:

* Lagar, avtal och föreskrifter
* Mål för miljöarbetet
* Delegering
* Kemikalieförteckning
* Underhållsrutiner
* Handlingsplan
* Riskinventering, löpande skyddsrond
* Mätdokument
* Dokument annat

miljo

KontaktAnvänd gärna vår formulär vid kontakt

Namn:*
E-post:*
Telefon:*
Företag:
Angående:
Meddelande:
Spamkontroll: